Open brief Klimaatcoalitie Haarlem inzake het Coalitieakkoord Gemeente Haarlem.

Op 30 juni heeft de Haarlemse klimaatcoalitie bestaande uit Milieudefensie, Extinction Rebellion, Grootouders voor het Klimaat, IVN-Haarlem, FNV Lokaal en de Stedenband Haarlem-Mutare een open brief gestuurd naar de Haarlemse politieke partijen.

Ze reageren op het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Haarlem. De Haarlemse gemeenteraad heeft op 4 juli 2019 de klimaat-noodtoestand uitgeroepen. Van die crisissituatie is te weinig te merken in het coalitieakkoord. Wat opvalt is dat er in de titel van het coalitieakkoord minder aandacht is voor het klimaat. Waar het vorige coalitieakkoord ‘Duurzaam doen’ heette, heet het huidige coalitieakkoord ‘Actie!’, wat nogal vaag is. In  de brief van de klimaatcoalitie worden een aantal aanbevelingen gedaan om de bestrijding van de uitgeroepen crisis concreter te bestrijden en breder te kijken dan alleen de Haarlemse stadsgrenzen.

Ze vraagt de Haarlemse politiek dit mee te nemen tijdens het behandelen van de Haarlemse kadernota die in de tweede week van juli wordt vastgesteld. De kadernota geeft de financiële tussenstand van het lopende jaar en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De kadernota verschijnt ieder voorjaar.

Lees hier de hele Open Brief 

Open brief 
Klimaatcoalitie Haarlem
inzake het Coalitieakkoord Gemeente  
Haarlem

Het nieuwe akkoord voor de komende vier jaren laat zich lezen als een verkiezingsprogramma. Met per hoofdstuk aangevuld met een of meer actiepunten, mooie foto’s en voornamelijk vrij abstract geformuleerde doelen. Haarlem heeft op 4 juli 2019 de klimaat noodtoestand uitgeroepen. Van die
crisissituatie is te weinig te merken in het coalitieakkoord.

Eerlijk gezegd lijkt het wel af en toe in de geest geïnspireerd opgesteld vanuit datgene wat in het Klimaatmanifest en het daarin gepresenteerde Tienpuntenplan door ons is ingebracht. Maar het is allemaal nog wel erg voorzichtig geformuleerd. Voor het Burgerberaad wordt bijvoorbeeld voorgesteld om minimaal een keer in de volgende vier jaar dit te organiseren. De vraag is waarom het Klimaat niet het eerste onderwerp hiervoor wordt zoals wij hebben gevraagd. De Rekenkamer voor het klimaat  vinden we niet terug. In plaats daarvan beoordeelt de Gemeente zelf haar eigen beleid.

Haarlem is een Global Goals gemeente.

Dit is al gerealiseerd in de vorige periode.

De Global Goals for Sustainable Development hebben tot doel om onder andere armoede uit te bannen, gelijke rechten voor iedereen te verzekeren en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Deze doelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden breed gedragen in de wereld. Wij willen dat college en stad blijvend inzetten op het realiseren van de voor Haarlem relevante doelen.

Inmiddels zijn we een Global Goal gemeente, maar de wereld houdt nog steeds op bij de dorpsgrenzen van Haarlem en wij zien geen enkele ambitie om verder te kijken dan dat. Het woord Global Goals gemeente komt niet terug. Het navelstaren naar de eigen gemeente is een gemiste kans!

Klimaat.

Wat opvalt is dat er in de titel van het coalitieakkoord minder aandacht is voor het klimaat. Waar het vorige coalitieakkoord ‘Duurzaam doen’ heette, heet het huidige coalitieakkoord ‘Actie!’, wat nogal vaag is. In de subtitel van het vorige coalitieakkoord stond ‘groen’ op de eerste plaats, nu staat het op de tweede plaats (na ‘sociaal’).

Mobiliteit

Voor mobiliteit is de geformuleerde ambitie dat het verkeer niet groeit. De ambitie moet uiteraard zijn dat het verkeer krimpt.

Reductiedoelstellingen.

Er wordt een CO2-reductiedoesteling van 60% gesteld. Er worden echter nauwelijks maatregelen of beleidsvoornemens genoemd om deze stap van de huidige 40% naar deze 60% te maken.

Duurzame Stad

Zowel in het voorwoord als in het hoofdstuk ‘Duurzame stad’ staat dat de afgelopen vier jaar al veel werk is verzet qua klimaat werk is verzet qua klimaatstappen zijn gezet qua energietransitie. Wij zien dat er zeker goede initiatieven zijn genomen om te komen tot duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing maar dat het tempo waarmee dit wordt gerealiseerd wezenlijk achterblijft bij hetgeen nodig is tegen de achtergrond van de klimaatcrisis. En zeker in aanmerking nemende dat Haarlem de ambitie heeft 60% CO2-reductie te realiseren in 2030.

Groen

Het motto van ons Manifest m.b.t. de groene omgeving was: ‘bomen planten en bomen planten. Overal waar planten kunnen groeien, moeten planten zijn, horizontaal en verticaal! Zorg voor meer biodiversiteit in het bestaande groen” Dat is een noodzaak, dat is zelfbehoud in een versteende stad waar het temperatuurverschil met de omgeving 6 tot 8 graden Celsius kan worden. Die urgentie komt onvoldoende naar voren in het coalitieakkoord.

Wij adviseerden de informateurs om bij het kappen van bomen te zorgen voor een zodanige compensatie door herbeplanting dat het kruinoppervlak binnen een kort aantal jaren gelijk is.

Alle coalitiepartijen hadden in het partijprogramma’s het vergroenen van schoolpleinen als speerpunt. De zinsnede “we gaan door met het vergroenen van schoolpleinen‘ toont te weinig de ambitie uit de partijprogramma’s. En als er dan bij de Financiën een pm-post wordt opgevoerd komen we daar niet veel verder mee. Dat kan ambitieuzer

Het coalitieakkoord is geschreven in de trant van haalbaar en betaalbaar’. (“Wij zijn ons ervan bewust, dat niet in ieder project alle opgaven voor groen, klimaat of energie volledig kunnen worden opgepakt. Wat niet kan moet duidelijk worden aangegeven per project.”)

Een positief punt is dat het kappen van bomen tegengegaan lijkt te worden (“Bestaand groen en met name onze oude bomen worden daarom goed beschermd, met levensduur verlengende maatregelen”), maar direct daarna gaat het over “onvermijdelijke kap”.

Daarnaast hopen wij, dat er meer aandacht komt voor het maaibeleid in het coalitieakkoord.

De foto’s met grasveld in het coalitieakkoord illustreren hoe netjes de stad is. Het toont hopelijk niet hetgeen de coalitie voor ogen heeft. Het toont gazonbeheer zonder ruimte voor versterking biodiversiteit en klimaatadaptatie.
De ecologen van Haarlem moeten dat gaan veranderen. Zij moeten er voor zorgen dat er meer ruimte komt voor ecologisch maaibeheer. Dat ecologisch maaibeheer moet op de bestekkaarten voor uitvoerders zichtbaar worden gemaakt.

Circulaire economie

Het is jammer dat het coalitieakkoord voor een circulaire economie wijst naar bedrijven (“Vernieuwing is nodig voor een toekomstbestendig economisch profiel van Haarlem. Het bedrijfsleven is vooral zelf aan zet”)., In onze ogen is hier voor de Gemeente Haarlem een belangrijke rol weggelegd en zou zij op onderdelen terwijl ze zelf het voortouw zouden moeten nemen!

Gezonde stad

Een positief punt vinden wij, dat het hoofdstuk ‘Gezonde stad’ meteen begint met de paragraaf ‘Milieu’. Het is alleen jammer dat er geen concrete actiepunten zijn opgenomen over het terugdringen van milieubelasting door o.a. geluidsoverlast en (ultra)fijn stof.

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.