Experts over Climate Justice: Eerlijk klimaatbeleid ook voor Afrika

(English version below)

Vorig jaar organiseerde de Stedenband Haarlem-Mutare samen met de Pletterij vijf klimaatdebatten en deed ze een klimaatonderzoek in Mutare. Aan het eerste debat deed de Mutarese klimaatjournalist Andrew Mambondyani mee, coördinator Gift Sanyanga presenteerde tijdens het laatste debat ons klimaatonderzoek over klimaatvluchtelingen  in Mutare. De Stedenband zou tijdens Afrikadag 2020 ook een workshop geven over dit onderwerp, maar deze dag is uitgesteld naar volgend jaar in verband met Covid-19.

De Stedenband gaat ondertussen verder met dit belangrijke onderwerp.

Op maandag 29 juni, namen Gift Sanyanga, Andrew Mambondiyani en Dik Bol van de Stedenband deel aan een digitale expert meeting via een ZOOM bijeenkomst over het  gezamenlijke onderzoek Climate Justice: African perspectives van de Max vd Stoel Foundation (FMS) en haar Europese partner Foundation for European Progressive Studies (FEPS). Met een groep van zo’n 20 experts uit binnen- en buitenland bespraken we de prioriteiten als het gaat om eerlijk klimaatbeleid met betrekking tot Afrikaanse landen. Het was een hele nuttige en leerzame middag met zeer bruikbare input voor de rest van het onderzoek.

Wat bespreek je tijdens zo’n expert meeting?

Tijdens deze bijeenkomst kwamen vooral de brede vraagstukken rondom het onderwerp Climate Justice ter sprake: samen met de aanwezige experts gingen we voornamelijk in op wat er op Europees gebied gebeurt rondom klimaat en wat hier de impact van is op Afrikaanse landen. Ook bespraken we de centrale vraag van ons onderzoek: waar hebben Afrikanen zelf behoefte aan in de strijd tegen en het omgaan met klimaatverandering? En, speelt Europees beleid hier voldoende op in?

Omgaan met droogte in Zimbabwe

De Mutarese klimaatjournalist Andrew Mambondiyani gaf een korte update van de situatie in Zimbabwe op dit moment. Het land kampt sinds 2018 met extreme droogte. Dat heeft ook grote impact op de energievoorziening. Zimbabwe is namelijk grotendeels afhankelijk van waterkracht voor energie, maar door droogte is dit systeem niet stabiel. Het land moet dus op zoek naar andere vormen voor de energievoorziening. Westerse landen steunen deze transitie onvoldoende, terwijl China wel financiële steun geeft. Alleen gaan deze investeringen op in kolenenergie. Dat zorgt niet alleen voor juist méér CO2 uitstoot, en op lange termijn dus meer droogte als gevolg van klimaatverandering, maar sluit ook niet aan bij de lokale behoeften. In het zonovergoten land is juist de roep om meer energie uit zon.

Dit is een voorbeeld hoe Europese inzet, ook juist rondom klimaatplannen, onvoldoende aansluit bij waar echt behoefte aan is. China geeft dus steun die averechts werkt, Europa sluit te weinig aan bij de werkelijke behoeften

De komende maanden gaan de FMS en FEPS verder met dit onderzoek door op zoek te gaan naar verhalen van Afrikaanse stakeholders om uiteindelijk te kijken hoe ons beleid hier in Europa verbeterd kan worden. Het eindrapport wordt gepresenteerd op Afrikadag 2021. Wil jij dit allemaal volgen? Check dan regelmatig het speciale Climate Justice magazine online!

Dik Bol

 

Experts on Climate Justice: how does policy fit in with what is needed?

Last week, Monday 29 June, together with our European partner FEPS, we organised an expert meeting on our new joint research project Climate Justice: African perspectives. With a group of about 20 experts from home and abroad, we discussed the priorities when it comes to fair climate policy with regard to African countries. It was a very useful and instructive afternoon with very useful input for the rest of the research. Once again, we would like to thank all participants for their contribution!

What do you discuss during such an expert meeting?

During this meeting the broad issues surrounding the subject Climate Justice were discussed: together with the experts, we discussed what is happening on a European level around climate and what the impact of this is on African countries. We also discussed the central question of our research: what do Africans themselves need in the fight against and dealing with climate change? And, does European policy sufficiently respond to this?

Dealing with drought in Zimbabwe

For example, a striking example came up from Zimbabwe: this country has been struggling with extreme drought since 2018. This also has a major impact on the energy supply. Zimbabwe is largely dependent on hydropower for energy, but due to drought this system is not stable. The country must therefore look for other forms of energy supply. Western countries do not sufficiently support this transition, while China does provide financial support. However, these investments go into coal energy. This not only causes more CO2 emissions, and in the long term more drought as a result of climate change, but also does not meet local needs. In the sun-drenched country there is a call for more energy from the sun.

This is an example of how European efforts, particularly with regard to climate plans, are not sufficiently in line with what is really needed.

In the coming months we will continue with this research: by looking for stories from African stakeholders to ultimately see how our policy here in Europe can be improved. Do you want to follow all this? Check out our special Climate Justice magazine online on a regular basis!

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.