Overige

Over en weer

25 jaar Stedenband

Jubileumboek, verschenen in 2018


Samenvatting

Eind jaren tachtig ontstaat in Haarlem het besef dat mondiale vraagstukken als immigratie, milieu en vrede ook op lokaal niveau spelen. Think global, act local is de slogan. Een rijpe voedingsbodem voor een stedenband. De gemeente kiest voor Mutare in de jonge staat Zimbabwe.

Het regime in Zimbabwe veranderde, het karakter van stedenbanden veranderde. Gemeentelijke steun en donaties zijn niet meer vanzelfsprekend. De Stedenband Haarlem-Mutare overleefde. Over en weer zijn vriendschapsbanden aangeknoopt die zich niet laten verstoren. Je vrienden laat je niet in de steek.

Het gaat al vijfentwintig jaar over wederkerigheid, over en weer. Mooier kan het niet worden verzinnebeeld dan in het symbool voor de Stedenband, de gierzwaluw. Jaar in jaar uit vliegt hij over en weer, van Afrika naar Europa, om hier te nestelen, ook in Haarlem. Hij laat zich niet tegenhouden, hij komt en gaat. Al eeuwen. Een vliegende wereldburger die continenten met elkaar verbindt. Zoals de Stedenband dat ook doet. Over en weer.

Over en weer is een boek dat terugblikt op die 25 jaar wederzijdse vriendschap. Ruim dertig mensen uit beide steden en uit diverse organisaties vertellen over de vele kleinschalige projecten op het gebied van volkshuisvesting, sport, cultuur, gezondheid, onderwijs en milieu. Het is echter meer dan alleen een terugblik. Tegelijk kijkt Over en weer vooruit, naar de toekomst.

Uitgeverij in de Knipscheer

ISBN 9789062659814 

€ 17,50

Strategisch document stedenband Haarlem-Mutare

 Ver weg en toch dichtbij

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare is in 1991 opgericht. Ze verbindt al meer dan 25 jaar twee werelden: de West-Europese wereld van Nederland en de Afrikaanse wereld van Zimbabwe. Tussen beide steden zijn duurzame sociale en culturele betrekkingen opgebouwd. De Stichting werkt samen met, maar is onafhankelijk van de gemeente en andere organisaties.

 De basis

  • Wederkerigheid en gelijkwaardigheid
  • Overdracht van kennis en ervaring
  • Voorlichting en mondiale bewustwording
  • Concrete lokale projecten in beide steden, in samenspraak met de bevolking
  • Transparantie

Dialoog

De Stedenband stimuleert een open dialoog en concrete samenwerking tussen Noord en Zuid op lokaal niveau. Daarbij is zij een ontmoetingsplek en referentiepunt voor geïnteresseerden in internationale samenwerking in Haarlem, waar niet alleen informatie wordt gegeven over de samenwerking met Mutare, maar ook algemene informatie over Zimbabwe en Afrika. Hiermee wordt aan de basis begonnen; zo worden aan basisscholen ‘educatiekisten’ uitgeleend waarbij een beeld wordt gevormd van de situatie in Mutare. Dit in 2018/2019 verjongde onderwijsprogramma draagt de titel ‘Een reis voorbij de evenaar’.  Dit alles onder het motto: ‘Mutare, venster van Haarlem op de derde wereld. Voor een duurzaam Mutare, maar zeker ook voor een duurzaam Haarlem’.

Duurzaam

De Stichting Stedenband Haarlem-Mutare streeft naar gelijke rechten op ontwikkeling voor Noord en Zuid, haar activiteiten richten zich op een duurzame toekomst. Dit doen we door middel van kleinschalige uitwisseling van het Haarlemse maatschappelijk middenveld met dat van Mutare.

Haarlem en Mutare streven naar een duurzame samenleving. Op stedelijk en op wijkniveau onderzoeken en stimuleren beide steden activiteiten en programma’s gericht op het versterken van perspectieven en de capaciteiten van alle bewoners gericht op duurzame ontwikkeling.

Samen werken Haarlem en Mutare aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Global Goals (Sustainable Development Goals, SDG’s). De Global Goals staan expliciet in het coalitieprogramma ‘Duurzaam Doen’ (2018-2022) van de gemeente Haarlem.

Ontstaan

Het initiatief tot de Stedenband is in de jaren negentig van de vorige eeuw genomen door het Derde Wereldplatform Haarlem en andere lokale ontwikkelingsorganisaties samen met het gemeentebestuur van Haarlem. Gezamenlijk is de opzet van de Stedenband verder uitgewerkt. Uitgangspunt was en is: op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid samenwerken op uiteenlopende gebieden.

De uitvoering is in Haarlem ondergebracht bij de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. In Mutare was het aanvankelijk een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Vanwege de politieke ontwikkelingen in Zimbabwe zijn de contacten op politiek/bestuurlijk niveau enkele jaren geleden bevroren. De Stedenband Haarlem-Mutare heeft geen directe relaties meer met het gemeentebestuur van Mutare.

In Mutare wordt de Stedenband gedragen door particuliere samenwerkingsverbanden, foundations en mensen die zich op persoonlijke titel, ongeacht hun maatschappelijke functie en/of positie, inzetten. De Mutarese bevolking heeft onze financiële en morele steun nodig, om van onderaf de democratisering en ontwikkeling van het land een nieuwe impuls te geven.
De gemeente Haarlem subsidieerde tot 2016 de Stichting in Haarlem met een basisbedrag voor het bureau in Haarlem. Verder stelde de gemeente een bedrag beschikbaar om een coördinator in Mutare te laten opereren.

Zelfstandig

Sinds 2016 werkt de Stedenband in Haarlem als vrijwilligersorganisatie waarbij voor sommige projecten mensen op zzp-basis worden ingehuurd. In Mutare is nog steeds een zusterorganisatie actief die waar mogelijk gesteund wordt. De focus bij beide organisaties ligt op onderwijs en bewustwording rond de Sustainable Development Goals. De Stichting gebruikt hierbij haar eigen website en facebookaccount, organiseert tentoonstellingen, belegt informatie- en discussiebijeenkomsten en ontwikkelt een groot aantal activiteiten. In het voorjaar van 2019 ontving de Stichting subsidie vanuit het Europese programma Frame, Voice, Report! (via Wilde Ganzen) voor uitvoering van het voorlichtingsproject Duurzaam Haarlem in wereldperspectief.

De Stichting werkt samen met Europese partners in het project

Reacties zijn gesloten.